Terms of Service

Tjänstbeskrivning

Gastrogate erbjuder IT-relaterade produkter och tjänster till restaurangen. Kunden erhåller användarnamn (login) och lösenord till tjänsten och har rätt att utnyttja tjänsten.

Kundens åtagande

Att skriva in information och menyer före startdatum. Att i förskott betala föreskriven avgift för nyttjandet av tjänsterna Gastrogate tillhandahåller.

Avgifter

Betalningsvillkor 10 dagar netto från fakturadatum. Avgifter utgår enligt gällande prislista exkl. moms. Faktureringsavgift 50kr/st. Dröjsmålsränta utgår med 24%. Vid förlängning av avtalet bestäms avgiften enligt gällande taxa.

Avtalstid/uppsägning

Avtalet gäller från underskrivet datum med angiven abonnemangstid enligt överenskommelse med kunden. Uppsägning av detta avtal ska ske skriftligen senast 1 månad före avtalets utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs detta avtal ytterligare en period enligt  angiven abonnemangstid.

Uppsäganderätt

I händelse av betalningsförsummelse äger Gastrogate rätt att stänga ned tjänsten till dess att full betalning erlagts. Gastrogate har även rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Kunden utestår med betalning under 3 månaders tid. Gastrogate har i sådant fall rätt till skadestånd med belopp motsvarande årsavgift.

Ansvar

Gastrogate avsäger sig allt ansvar för:
a. riktigheten av de uppgifter kunden tillhandahåller,
b. ekonomiskt eller ideell skada kunden åsamkas av förekommande oriktiga uppgifter på tjänsten,
c. från kund överlämnat material, ev. intrång i tredje mans materiella eller immateriella rättigheter.

Underrättelser

Alla underrättelser till kund enligt detta avtal får skickas endera via mail eller på faktureringsadress.